+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

Strokovne delavnice

Delavnica 1: Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje

Vodje delavnice: Barbara Baloh, Petra Furlan, Giuliana Jelovčan in Bojana Kralj 

Udeleženci delavnice bodo skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja (predopismenjevalne in opismenjevalne dejavnosti) povezoval cilje predmetnih in kurikularnih področjih jezik, gibanje, glasba in naravo. Udeleženci bodo spoznali didaktične pristope za spodbujanje začetnega opismenjevanja: vidnega zaznavanja, grafomotorike, slušnega zaznavanja v povezavi z glasbo, in sicer tako slušnega razločevanja kakor tudi slušnega razčlenjevanja. Predstavljena bodo teoretična izhodišča začetnega opismenjevanja, v slovenski praksi vse bolj uveljavljeno t.i. veččutno poučevanje, kar bo v nadaljevanju podkrepljeno s konkretnimi primeri povezovanja aktivnosti z vseh področji (jezik, gibanje, glasba in naravoslovje), za spodbujanje vseh vidikov otrokovega razvoja. 

Barbara Baloh, zaposlena na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti kot docentka za didaktiko slovenščine. Ukvarja se z jezikovnimi in sociolingvističnimi vidiki razvoja otrokovega govora, predvsem s pripovedovanjem otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju v enojezičnem in večjezičnem okolju, z učenjem in poučevanjem slovenščine kot maternega, drugega in tujega jezika, ter predopismenjevanjem in opismenjevanjem v enojezičnem in večjezičnem okolju.

Petra Furlan, zaposlena na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti kot asistentka za didaktiko naravoslovja. Raziskovalno deluje na področju didaktike naravoslovja in predšolske pedagogike, predvsem na vključevanju IKT v učenje v naravnih učnih okoljih in drugih sodobnih pristopih poučevanja.

Giuliana Jelovčan, zaposlena na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti kot višja predavateljica na področju didaktike športne vzgoje. Poučuje na študijskem programu Predšolska vzgoja. Raziskovalno deluje na področju gibalnega razvoja otroka, gibalnih – športnih dejavnosti v predšolskem obdobju in didaktiki športne vzgoje v 1. triletju. 

Bojana Kralj, zaposlena na  Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti kot predavateljica za glasbeno izobraževanje. Raziskovalno deluje na področju glasbene pedagogike in muzikologije.


Delavnica 2: Playness pedagogika – igrifikacija pouka

Vodja delavnice: Milan Hosta

Playness pedagogika združuje gibanje, igro, znanje in vzgojne vrednote v enovito celoto, ki jo preko gibalnih zgodbic posredujemo otrokom med drugim in devetim letom.

Delavnica bo osvetlila pogled na šolo, družino, učenje in izkušnje kot na igro ter igrivost kot učni pristop in življenjski nazor. Preko obravnave strukture igre, smisla in njenega cilja, se bodo udeleženci spoznali z načini igrifikacije posredovanja učnih vsebin ter možnostmi igrifikacije vzgojnih ciljev v razredu.

Dr. Milan Hosta, začetnik playness pedagogike, je mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja filozofije in pedagogike športa. Bil je predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in Aplikativne kineziologije v Kopru, gostujoči predavatelj na Kineziološki fakulteti v Zagrebu in vabljeni predavatelj na 100. obletnici britanskega olimpizma v Londonu 2005, na znanstveni konferenci Otrok v gibanju 2017  ter Familylab 2018.

Sodeluje v programih Združenih narodov in EU. Je član EECERA (European Early Childhood Education Research Association), AIESEP (International Association for Physical Education in Higher Education), TGFU network (Teaching Games for Understanding) in Sport and Citizenship (prvi evropski think tank v športu) ter član znanstveno-raziskovalnega odbora za bioetiko in šport pri Znanstvenem centru odličnosti za integrativno etiko Univerze v Zagrebu. Bil je tudi vabljen delegat na Global Forum for Physical Education Pedagogy (GoFPEP) 2010, Iowa, ZDA.


Delavnica 3: Fit pedagogika™ … za prihodnost naših otrok

Vodja delavnice: Barbara Konda

Gre za novo strategijo učenja in poučevanja, katere temelj se skriva v besedi Fit (biti v dobri psihofizični kondiciji). Zajema učne metode, s katerimi pri učečemu v procesu učenja dosegamo psihofizično ravnovesje in s tem omogočamo kakovostnejše učenje. Fit pedagogika™ postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega. Razvoj in učenje otrok poteka celostno in zahteva harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, prav ta pristop pa je v ospredju pri filozofiji Fit pedagogike™, saj se pomanjkanje spodbud na posameznem področju posledično odraža tudi na ostalih področjih otrokovega razvoja.

Strategija učenja v gibanju se, kot že omenjeno, prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih in drugih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost. Glavni cilj Fit pedagogike™ je tako zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov.

Fit pedagogika™ temelji na učenju v gibanju in drugih strategijah učenja (aktivno, asociativno, primerjalno, izkustveno, celostno, sodelovalno in kritično učenje), fiziologiji, nevroznanosti in izobraževalni nevroznanosti ter išče svoje specifične karakteristike v razvojnih posebnostih otroka in mladostnika ter v njem samem, saj iz njega izhaja. Ne izpostavlja neuspehov, temveč poudarja pomembnost majhnih uspehov. Dosežki otrok in mladostnikov se namreč začnejo že s pripravljenostjo poizkusiti. Sami se preizkušajo, učijo na reševanju napak, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar jih vodi k obvladanju različnih nalog. Poleg vsega navedenega pa je Fit pedagogika™ še sodobna, dinamična, inovativna, zabavna, pestra, motivacijska, zdrava in pozitivna učna strategija.

Pozitivni učinki Fit pedagogike™ so večplastni. Otrok in mladostnik doživljata ugodje ob učenju v gibanju, saj je spodbujena njuna naravna potreba po gibanju, sodelovanju z vrstniki in odraslimi, obenem sta visoko motivirana, osredotočena in skoncentrirana. Fit pedagogika™ ohranja otrokov raziskovalni duh, mu daje možnost za ustvarjalnost, spodbuja k iskanju lastnih rešitev, ga uči razmišljati, obenem pa sledi njegovemu naravnemu celostnemu razvoju, upošteva razvojna kritična obdobja in ohranja njegovo pripravljenost ter navdušenje za sodelovanje.

Vloga učitelja v procesu otrokovega razvoja in učenja je izjemno kompleksna, zahtevna in odgovorna. Pri Fit pedagogiki™ so učitelji mentorji, ki z otroki in mladostniki sodelujejo, kar velja tudi obratno, da tudi učenci sodelujejo z njimi. Če bi se poljudno izrazili, so tekom učnega procesa učitelji režiserji, učenci pa glavni igralci. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo. Vsi učiteljevi ukrepi so naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do učenja ter morajo podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sovrstnikov (otroci znajo poiskati in dati pomoč).

To je pot, s katero bomo skupaj dosegli učinkovitost in napredek ter našim otrokom omogočili, da zrastejo v samozavestne, zadovoljne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, je avtorica Fit pedagogike™ (Fit učenje za fit otroke), projekta Fit International™ ter številnih drugih projektov, programov in vsebin za spodbujanje gibanja in telesne dejavnosti otrok in mladostnikov ter novih inovativnih pedagoških pristopov tako strategije poučevanja, kot strategije učenja. V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije in v okviru znanstvenih dognanj je razvila projekt Fit International™, ki je postal v preteklih 20. letih prepoznan kot model dobre prakse tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Zajema usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev, staršev, zdravstvenih delavcev in drugih strokovnih delavcev. Barbara Konda je mednarodno prepoznavna predavateljica na področju vloge telesne dejavnosti pri preprečevanju nastanka bolezni in zdravljenju ter pedagogike, ki temelji na učenju v gibanju (ZDA, Čile, Brazilija, Avstralija, Nemčija, Španija, idr.). Predava tudi na podiplomskem študiju Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelovala je v vladni skupini za pripravo Nacionalne gibalne strategije Republike Slovenije pod vodstvom Ministrstva za zdravje RS ter v vladni skupini za pripravo akcijskega načrta v okviru Nacionalne gibalne strategije Republike Slovenije. Kot vabljena predavateljica je sodelovala na različnih mednarodnih kongresih in konferencah, kot so GAP Conference, Parliament of Victoria, Avstralia (prenova avstralskega zdravstvenega sistema), XVI. znanstveno srečanje »Telesna dejavnost, prehrana in zdravje« Čile, IHRSA, Be Active, ICSSPE, FIEP European Congress in drugih.


Delavnica 4: Italijanščina v gibanju!

Vodja delavnice: Irina M. Cavaion 

Delavnica »Italijanščina v gibanju!« prikazuje vključevanje gibalne aktivnosti pri poučevanju tujega jezika in je namenjena vsem učiteljem, ki želijo ustvariti zabavni pristop kot učinkovito strategijo učenja novih besed in sporazumevalnih struktur. Poučevanje jezika s pomočjo gibalne aktivnosti, mimikrije in geste je ena od vej poučevanja jezikov, ki je bila najuspešnejša v osnovnih šolah, zlasti v zgodnjem obdobju učenja tujih jezikov. Delavnica ponuja zanimive in izvirne ideje, igre in vaje, ki bodo veljale za različne ravni znanja italijanskega jezika in ne le začetne, ter bo zagotovila nekaj teoretičnih osnov, ki bodo učiteljem omogočile, da te dejavnosti vključijo v načrtovanje in izvedbo predmeta.

Irina M. Cavaion je raziskovalka pri Znanstvenem raziskovalnem središču Koper in učiteljica angleškega jezika v Italiji. Raziskuje metodologijo poučevanja jezikov. Področje njenega raziskovanja vključuje raziskovanje učinkovitih in izvedljivih metod, ki obravnavajo poučevanje in učenje sosednjih jezikov. Je avtorica metode CoBLaLT, Poučevanja in Učenja Jezikov v Stiku. Posebno se ukvarja tudi z učenjem italijanskega jezika v osnovnih šolah slovenskega Primorja. Njen materni jezik je italijanščina.


Delavnica 5: Pokončna drža, dobra drža

Vodje delavnice: Saša Staparski Dobravec, Jahnavi Vaishnav, Majda Šmid in Alenka Slapšak

Delavnica je namenjena vsem, ki v svoji praksi neposredno delajo s šolskimi in predšolskimi otroki. Preko razlage, demonstracije in spoštljivega, strokovnega dotika udeleženci pridobijo osebno izkušnjo izvajanja devetih vaj. Poseben poudarek je na ozaveščanju treh kvalitet izvedbe: biomehanične, psihosocialne ter odnosa do dotika v šoli.
Udeleženci bodo prejeli informacije o praktičnih prijemih implementacije vaj na razredni stopnji.