+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

Navodila za prispevek

Konferenca bo razdeljena na štiri dele, in sicer na plenarni del, delovne skupine (sekcije), poster sekcije in strokovne delavnice. Plenarni del je namenjen novostim, ki jih bodo predstavili tuji in domači strokovnjaki, medtem ko bodo sekcije namenjene predstavitvi prispevkov tematskih področij. Poleg sekcij bosta potekali še poster sekcija, kjer bodo predavatelji v petih minutah strnjeno predstavili svoj prispevek, in kot novost, strokovne delavnice »Aktivni v vrtcu in šoli«, katerih namen je predstavitev primerov dobrih praks prenosa znanja na obravnavanem področju.

Prispevki oz. referati naj sledijo temam letošnje konference:

 • gibalne kompetence v celostnem razvoju otroka,
 • biomehanski, fiziološki in zdravstveni vidiki gibalnega razvoja,
 • psihološki, socialni in pedagoški vidiki gibalnega razvoja otroka,
 • prilagojena gibalna/športna aktivnost otroka,
 • uravnotežena prehrana in celostni razvoj otroka,
 • fizično okolje kot spodbuda gibalnega razvoja otroka in
 • gibalna/športna aktivnost otrok.

Vaši prispevki oz. referati bodo objavljeni v obliki povzetkov (do 450 besed) v elektronski obliki zbornika. Prispevki oz. referati so lahko znanstveni ali strokovni. Znanstveni prispevek naj bo napisan v angleškem jeziku, strokovni prispevek pa v slovenskem jeziku.

Prispevke oz. referate oddate pod ODDAJA prispevkov .

Vsak udeleženec je lahko avtor ali soavtor pri največ dveh prispevkih oz. referatih. Vsak prispevek oz. referat mora biti lektoriran. Avtor s prijavo jamči za avtorstvo. Vsi prispevki bodo pred sprejetjem recenzirani, po potrebi bomo avtorje pozvali za popravke ali dopolnila. Po končanem recenzentskem postopku recenzenti podajo končno odločitev o vrsti prispevka in tematskem področju/sekciji, na kateri bo povzetek oz. referat predstavljen.

V e-zbornik konference bodo vključeni povzetki tistih avtorjev, ki bodo poravnali kotizacijo do 1. avgusta  2019.

Po recenzentskem postopku bodo vsi prispeli prispevki objavljeni v konferenčnem e-zborniku. Avtorji izbranih znanstvenih prispevkov bodo povabljeni, da oddajo celoten članek za objavo v znanstveni reviji Annales kinesiologiae, ki je uvrščena v DOAJ. http://ojs.zrs.upr.si/index.php/AK/index


Struktura znanstvenih prispevkov

 • Naslov povzetka naj bo napisan v slovenskem in angleškem jeziku, z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic.
 • Priimek in ime avtorja (avtorjev), naziv ustanove (male črke), naslov in elektronski naslov vsakega avtorja in soavtorjev.
 • Prispevek v obliki povzetka naj bo napisan v angleškem jeziku. Prispevek naj ne bo daljši od 450 besed, zapisan naj bo v prvi osebi množine in naj ne vključuje citatov. Prispevek naj bo strukturiran kot sledi: Izhodišča, Metode, Rezultati, Zaključek. Med zaključkom povzetka in navedbo ključnih besed naj bo izpuščena ena vrstica.
 • Ključne besede naj bodo navedene z majhno začetnico, med seboj ločene z vejico. Navedenih naj bo od 3 do 6 ključnih besed in naj ne bodo besede iz naslova.
 • Literatura – navedete le ključno literaturo (največ 5 virov).

Template_scientific_abstract_ENG


Struktura strokovnih prispevkov oz. referatov

 • Naslov povzetka naj bo napisan v slovenskem in angleškem jeziku, z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic.
 • Priimek in ime avtorja (avtorjev), naziv ustanove (male črke), naslov in elektronski naslov vsakega avtorja in soavtorjev.
 • Povzetek naj bo napisan v slovenskem jeziku. Povzetek naj ne bo daljši od 450 besed, zapisan naj bo v 1. osebi množine in naj ne vključuje citatov. Povzetek naj bo strukturiran kot sledi: izhodišča, Problem, Metode, Ugotovitve, Zaključek. Med zaključkom povzetka in navedbo ključnih besed naj bo izpuščena ena vrstica.
 • Ključne besede naj bodo navedene z majhno začetnico, med seboj ločene z vejico. Navedenih naj bo od 3 do 6 ključnih besed in naj se razlikujejo od besed iz naslova.
 • Literatura – navedete le ključno literaturo (največ 5 virov).

Osnova_strokovni_SLO


Predstavitev prispevkov oz. referatov

Za pomoč pri oblikovanju predstavitvenih prosojnic vam prilagamo naslednja tehnična priporočila, ki so namenjena predvsem tistim z manj izkušnjami s PowerPoint predstavitvami.


Poster sekcija

Poleg običajnih sekcij bo potekala še poster sekcija, kjer bodo predavatelji v petih minutah strnjeno predstavili svoj prispevek. Znanstveni prispevek v poster sekciji naj bo napisan in predstavljen v angleškem jeziku, strokovni prispevek pa v slovenskem ali angleškem jeziku. Na dan prestavitve predavatelj plakat 10 minut pred začetkom poster sekcije namesti na pano.


Tehnična navodila za pripravo plakata

 • Plakat lahko pripravite v slovenskem ali angleškem jeziku.
 • Pokončen format z okvirnimi merami 90 cm širine x 100 cm višine.
 • Plakat mora biti berljiv z razdalje 2 metrov. Grafi in diagrami morajo imeti minimalno debelino črt 1 mm.
 • Vrsta pisave: Arial.
 • Velikost črk v naslovu = 4 cm.
 • Velikost črk v podnaslovih = 2,5 cm.
 • Velikost črk v besedilu je = 0,8 –1,2 cm.
 • Velikost črk v diagramih = 0,6 cm.
 • Glavni naslov in ostale naslove napišemo z veliki tiskanimi črkami poudarjeno, ostalo besedilo z malimi tiskanimi črkami, nepoudarjeno.
 • Povzetek: do 220 besed.
 • Navedete le ključno literaturo (največ 5).

Primer zgleda plakata

 


Navajanje literature

Za citiranje in navajanje virov uporabljajte 6. verzijo standarda APA.


Pomembni datumi

 • do 10. junija 2019 oddaja povzetkov prispevkov
 • do 1. julija 2019 potrditev o sprejetju povzetkov
 • do 1. avgusta 2019 plačilo kotizacije za udeležence s prispevkom
 • do 15. septembra 2019 plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov
 • 7. oktober 2019 začetek konference

Potrdila in informacija o vrednotenju aktivne in pasivne udeležbe na konferenci

Udeleženci mednarodne konference bodo prejeli potrdila v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/napredovanje_v_nazive/

AKTIVNA UDELEŽBA

Skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, v nadaljevanju pravilnik) se dodatno strokovno delo zaposlenih v šolah vrednoti v 20. členu, 2. alinea, č) razdelka 20. člena.

 • Izvedba/predstavitev referata z objavljenim povzetkom prispevka v zborniku na mednarodnem kongresu se vrednoti s 4 točkami,
 • Predstavitev plakata pa z 1 točko.

Običajna praksa sodelovanja na mednarodnih kongresih, konferencah je, da strokovni delavci sodelujejo z enim referatom. Če strokovni delavec v postopku napredovanja uveljavlja izvedbo dveh referatov na isti konfernci, mora izkazati različno vsebino predstavljenega.

Za zaposlene v vrtcih (17. člen). Vzgojiteljem in vzgojiteljicam v vrtcu se s 4 točkami vrednoti, če na mednarodnem kongresu, konferenci izvedejo referat, predavanja, delavnico.

UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJU

Za vrednotenje izobraževanj, ki niso ovrednotena v skladu s pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 16. člen (zaposleni v vtrcu) in 19. člen (zaposleni v šolah) se za program, ki traja od 8 do 15 ur upošteva 0,5 točke za pasivno udeležbo.