+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
4. - 6. 10. 2021 / 4th to 6th October 2021

Strokovne delavnice

Delavnica 1NARAVNE OBLIKE GIBANJA – OD ENOSTAVNIH IN PREPROSTIH DO KOMPLEKSNIH IN ZAHTEVNIH OBLIK

Naravne oblike gibanja so najstarejša gibanja, ki jih je človek razvil v svoji filogenezi. Glede na načine premikanja telesa ali delov telesa jih delimo na lokomotorna gibanja ali pedipulacije (premikanje celega telesa v prostoru), manipulativna gibanja ali manipulacije (opravljanje osnovnih gibalnih operacij s posameznimi deli telesa in rokovanje s predmeti) ter sestavljena gibanja, kjer so pedipulacije in manipulacije tesno povezane oziroma se prepletajo. Na delavnici bomo spoznali vse osnovne in enostavne naravne oblike gibanja, hkrati pa bo poudarek predvsem na kompleksnejših in zahtevnejših oblikah. Le-te so primerne tako za predšolske otroke, kot tudi za osnovnošolske učence in dijake. Hkrati je njihova uporaba primerna tudi pri vadbi odrasle populacije. Na delavnici bodo uporabljeni različni pripomočki, partner, več vadečih, različne smeri gibanja ter različne modifikacije osnovnih naravnih oblik gibanj. Prav tako bo predstavljena večdimenzionalna uporabnost naravnih oblik gibanja, in sicer v različnih delih ure (uvodno-pripravljalni, glavni in zaključni del ure), različne organizacijske oblike (štafetne igre, borilne igre, frontalna in skupinska oblika dela), razvoj različnih gibalnih sposobnosti (razvoj moči, koordinacije, ravnotežja, natančnosti …) in različen namen (razvoj gibalnih sposobnosti, socialna komponenta …). Namen delavnice je predstaviti pomembnost uporabne naravnih oblik gibanja na zanimiv, drugačen kot tudi izvajalcu enostaven način.

Izvajalka delavnice: mag. Ana Šuštaršič

Ana Šuštaršič je magistrirala na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in je doktorska študentka Kineziologije na isti fakulteti. Trenutno kot asistentka sodeluje pri izvedbi desetih predmetov, ki se izvajajo na prvi in drugi stopnji na vseh treh študijskih smereh (Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje).

Beleži bogate izkušnje na področju vodenja, izvedbe in organizacije različnih športnih dejavnosti ter projektov za predšolske in šolske otroke ter mladostnike. Deset let je aktivno poučevala alpsko smučanje v Sloveniji in tujini ter druge športe (plavanje, rolanje in drsanje). Več let je vodila dodatno športno vadbo za predšolske otroke, kondicijsko vadbo za otroke med 8. in 14. letom (smučanje in tenis), izvajala aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami (športni dnevi, učenje smučanja, Specialna olimpijada Slovenije, večdnevne športne tabore…). Vodila je tudi individualne in skupinske vadbe za različne starostne in specifične skupine (študenti, ženske, prekomerno težke osebe, starostniki), ter sodelovala v več projektih, ki so vključevali šport (Pikin Festival, Specialna olimpijada Slovenije, Naučimo Velenje smučat, Otroška Olimpijada). S prispevki ter predavanji redno sodeluje na različnih simpozijih in konferencah. Sodeluje pri izvedbi praktičnih usposabljanj za naziv ˝Strokovni delavec 1 – športna rekreacija˝ pod okriljem OKS in pri strokovnem usposabljanju za vzgojiteljice v vrtcih, razredne učiteljice ter profesorje športne vzgoje (funkcionalna vadba, gimnastika za najmlajše).

Je članica Strokovnega sveta Športne unije Slovenije.


Delavnica 2: GENIUS SAFE MOTOR PROGRAM– športni program, ki skozi igro spodbuja iskanje drznih in inovativnih rešitev ter razvija otrokovo samozavest in sodelovanje

Delavnica je namenjena predstavitvi »Genius safe motor programa (GSMP), ki je inovativni, multidisciplinarni program za celosten razvoj otroka in njegovih potencialov. Temelji na judu, ki je drugi najbolj množičen šport na svetu in je po mnenju UNESCA in Mednarodnega olimpijskega komiteja tudi najprimernejši začetni šport za otroke in mladostnike.

Dr. Samo Masleša izbrane elemente juda prilagaja igralni dinamiki v drugih športih in tako v vadbeni proces vnaša dodatno dinamiko, varnost in svobodo. Otroci se naučijo varno padati, se hitro in spretno ponovno postaviti na noge ter pravilno dvigovati in prenašati bremena. Pri poučevanju uporablja koncentrični pristop, ki skozi igro omogoča razvoj ustvarjalnosti ter sprejemanje kompleksnejših in nekonvencionalnih rešitev. S programom se ne razvijajo samo otrokove sposobnosti, temveč tudi kompetence vaditelja.

Program, ki uporablja implicitni način učenja, temelji na izsledkih pozitivne pedagogike in nevroznanosti. Otroka postavlja v aktivno vlogo v učnem procesu, saj se mora soočiti z izzivi, spodbuja ga k raziskovanju, spoznavanju zakonitosti okolja in razumnemu tveganju.

Otrok se skozi igro najprej nauči varno padati – nadzorovati gibanje težišča, se znebi strahu, izboljša samozavest ter omogoča večjo zatopljenost v učni proces. Preko telesnega stika, ki je pomemben del programa, se razvijajo empatija, sodelovanje in timski duh.

Športniki, ki znajo varno pasti in se spretno in hitro pobrati, ob tem pa so tudi spretni v igri v kontaktu, so bolj samozavestni in so sposobni sprejemati bolj drzne, nekonvencionalne in ustvarjalne rešitve.

Izvajalec delavnice: dr. Samo Masleša

Dr. Samo Masleša je ustanovitelj programa GSMP (Genius safe motor program). Kot strokovnjak sodeluje z različnimi športnimi panožnimi zvezami, reprezentancami in klubi, ki igrajo v 1. državni ligi in v evropskih tekmovanjih. Je mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja didaktike športa, športne inkluzije in dela z nadarjenimi športniki. Kot asistent na Fakulteti za šport v Ljubljani, je predaval pri petih predmetih, sodeloval pa je tudi z drugimi izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini. Pri Judo zvezi Slovenije je bil zadolžen za vodenje trenerske komisije, vodilno funkcijo pa je opravljal tudi pri Javnem zavodu Šport Ljubljana (vodja športnega programa in vodja Hiše športa). S strani MOLa je bil zadolžen za funkcionalnost 82 zunanjih športnih objektov. Od leta 2019 je zaposlen kot učitelj športa na šoli s prilagojenim programom, CKSG Portorož.

Leta 2007 mu je Fakulteta za šport podelila Ulagovo priznanje za študijski uspeh in strokovno delo v športu, prejel pa je tudi številnih domača in tuja priznanja za športne dosežke, trenersko delo ter uvajanje inovativnih pristopov v športu.


Delavnica 3: Pouk v gibanju – s kilometri do znanja

Na delavnici bo predstavljen praktičen prikaz vključevanja gibanja s kolesarjenjem na sobnem kolesu, v proces poučevanja 4. in 5. razreda z enakovrednim izobrazbenim standardom.

Izvajalec delavnice: Tina Ivetac, prof.

Tina Ivetac je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Dela kot učiteljica v enakovrednem izobrazbenem standardu (razredni pouk) na Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož. V desetih letih je pridobila različne izkušnje za delo z otroci z govorno-jezikovno motnjo, otroci s primanjkljaji na posameznem učnem področju,  otroci z motnjo v avtističnem spektru in otroci s čustveno in vedenjsko motnjo. Pri delu koristi različne metode in pristope, ki jih je pridobila z nadaljnjim izpopolnjevanjem in izobraževanjem na različnih področjih (Brain Gym, Fueierstain instrumental enrichment – razvijanje kognitivnih funkcij, FIT pedagogika).


Delavnica 4: Gibalno–kognitivna vadba in virtualna resničnost

Udeleženci delavnice bodo spoznali alternativno obliko gibalno-kognitivne vadbe s pomočjo virtualne resničnosti (VR). Ob zaprtju družbenega življenja in omejitvah pri izvajanju športnih programov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, lahko sodobna tehnologija VR ponudi rešitev in izziv ohranjanja gibalnih navad in kognitivnih zmožnosti šolskih otrok. Z VR-jem lahko kegljamo, boksamo, igramo tenis, golf in bejzbol kar v domači dnevni sobi. Tehnologija omogoča manipuliranje z intenzivnostjo vadbe in obsegom obdelave vidnih informacij, ki zagotavlja ohranjanje motivacije otrok za vadbo.

Izvajalec delavnice: dr. Luka Šlosar

Dr. Luka Šlosar je diplomiral na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani (2013) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, FVZ Univerze na Primorskem (2019). Pod mentorstvom doc. dr. Mateja Plevnika in so-mentorstvom izr. prof. dr. Uroša Marušiča se je poglobil v področje virtualne resničnosti in v okviru svoje doktorske disertacije preučeval vpliv virtualnega treninga na proces gibalnega učenja tenisa v srednjem otroštvu.

Svojo raziskovalno pot je utrjeval in izpopolnjeval na številnih mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah. Objavil je več člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah. Poleg raziskovalnega dela je vpet tudi v pedagoško delo. Kot predavatelj redno sodeluje z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami Fizioterapevtika in Alma Mater Europaea.

Od leta 2020 je zaposlen tudi kot asistent z doktoratom na Znanstvenem in raziskovalnem središču Koper. V sodelovanju z Univerzo v Trstu (Dipartimento di Scienze della vita) preučuje učinke možganskega treninga na kognicijo, gibalne sposobnosti in delovanje možganov.