+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
4. - 6. 10. 2021 / 4th to 6th October 2021

Navodila za prispevek

Konferenca bo razdeljena na  naslednje dele, in sicer na plenarni del, delovne skupine (sekcije), poster sekcijo, video sekcijo in strokovne delavnice. Plenarni del je namenjen novostim, ki jih bodo predstavili tuji in domači strokovnjaki, medtem ko bodo sekcije namenjene predstavitvi prispevkov tematskih področij. Poleg sekcij bosta potekali še poster sekcija, kjer bodo predavatelji v skrajšani obliki predstavili svoj prispevek ter video sekcija, ker bodo predstavljene teme zajete v video materialih

Tudi letos bomo zadnji dan konference izvedli niz strokovnih delavnic, katerih namen je predstavitev primerov dobrih praks prenosa znanja obravnavanih tem.

 • gibalna/športna aktivnost otrok;
 • gibalne kompetence v celostnem razvoju otrok;
 • biomehanski, fiziološki in zdravstveni vidiki gibalnega razvoja otroka;
 • psihološki, socialni in pedagoški vidiki gibalnega razvoja otroka;
 • razvojna nevroznanost: vzvodi za intervencije v razvoju otrok in mladostnikov;
 • sistemske spremembe in nove regulative na področju organizirane gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov.
 • fizično okolje in vpliv na gibalni razvoj otroka;
 • priložnosti in pasti poučevanja na daljavo;
 • uravnotežena prehrana in celostni razvoj otroka;
 • prilagojena gibalna/športna aktivnost otroka.

Vaši prispevki oz. referati bodo objavljeni v obliki povzetkov (do 450 besed) v elektronski obliki zbornika. Prispevki oz. referati so lahko znanstveni ali strokovni.

Znanstveni prispevek naj bo napisan v angleškem jeziku, strokovni prispevek pa v slovenskem jeziku.

Prispevke oz. referate oddate pod ODDAJA prispevkov .

Vsak udeleženec je lahko avtor ali soavtor pri največ dveh prispevkih oz. referatih. Vsak prispevek oz. referat mora biti lektoriran. Avtor s prijavo jamči za avtorstvo. Vsi prispevki bodo pred sprejetjem recenzirani, po potrebi bomo avtorje pozvali za popravke ali dopolnila. Po končanem recenzentskem postopku recenzenti podajo končno odločitev o vrsti prispevka in tematskem področju/sekciji, na kateri bo povzetek oz. referat predstavljen.

Po recenzentskem postopku bodo prispevki tistih avtorjev, ki bodo poravnali kotizacijo do določenega roka, objavljeni v konferenčnem e-zborniku.

Avtorji izbranih znanstvenih prispevkov bodo povabljeni, da oddajo celoten članek za objavo v znanstveni reviji Annales kinesiologiae, ki je uvrščena v DOAJ, http://ojs.zrs-kp.si/index.php/AK .

 


 

Strokovni prispevki

Struktura strokovnih prispevkov oz. referatov

 • Naslov povzetka naj bo napisan v slovenskem in angleškem jeziku, z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic.
 • Priimek in ime avtorja (avtorjev), naziv ustanove (male črke), naslov in elektronski naslov vsakega avtorja in soavtorjev.
 • Povzetek naj bo napisan v slovenskem jeziku. Povzetek naj ne bo daljši od 450 besed, zapisan naj bo v 1. osebi množine in naj ne vključuje citatov. Povzetek naj bo strukturiran kot sledi: Izhodišča, Problem, Metode, Ugotovitve, Zaključek. Med zaključkom povzetka in navedbo ključnih besed naj bo izpuščena ena vrstica.
 • Ključne besede naj bodo navedene z majhno začetnico, med seboj ločene z vejico. Navedenih naj bo od 3 do 6 ključnih besed in naj se razlikujejo od besed iz naslova.
 • Literatura– navedete le ključno literaturo (največ 5 virov). Za citiranje in navajanje virov uporabljajte 6. verzijo standarda APA.

Obrazec za strokovni prispevek SLO


 

Znanstveni prispevek

Struktura znanstvenih prispevkov

 • Naslov povzetka naj bo napisan v slovenskem in angleškem jeziku, z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic.
 • Priimek in ime avtorja (avtorjev), naziv ustanove (male črke), naslov in elektronski naslov vsakega avtorja in soavtorjev.
 • Prispevek v obliki povzetka naj bo napisan v angleškem jeziku. Prispevek naj ne bo daljši od 450 besed, zapisan naj bo v prvi osebi množine in naj ne vključuje citatov. Prispevek naj bo strukturiran kot sledi: Izhodišča, Metode, Rezultati, Zaključek. Med zaključkom povzetka in navedbo ključnih besed naj bo izpuščena ena vrstica.
 • Ključne besede naj bodo navedene z malo začetnico, med seboj ločene z vejico. Navedenih naj bo od 3 do 6 ključnih besed in naj ne bodo besede iz naslova.
 • Literatura– navedete le ključno literaturo (največ 5 virov). Za citiranje in navajanje virov uporabljajte 6. verzijo standarda APA.

Template_scientific_abstract_ENG


 

Poster sekcija

Poleg običajnih sekcij bo potekala še poster sekcija, kjer bodo predavatelji v petih minutah strnjeno predstavili svoj prispevek na plakatu. Znanstveni prispevek v poster sekciji naj bo napisan in predstavljen v angleškem jeziku, strokovni prispevek pa v slovenskem ali angleškem jeziku. Na dan prestavitve predavatelj plakat namesti na pano vsaj 10 minut pred začetkom poster sekcije.


Tehnična navodila za pripravo plakata

 • Plakat lahko pripravite v slovenskem ali angleškem jeziku.
 • Pokončen format z okvirnimi merami 90 cm širine x 100 cm višine.
 • Plakat mora biti berljiv z razdalje 2 metrov. Grafi in diagrami morajo imeti minimalno debelino črt 1 mm.
 • Vrsta pisave: Arial.
 • Velikost črk v naslovu = 4 cm.
 • Velikost črk v podnaslovih = 2,5 cm.
 • Velikost črk v besedilu je = 0,8 –1,2 cm.
 • Velikost črk v diagramih = 0,6 cm.
 • Glavni naslov in ostale naslove napišemo z veliki tiskanimi črkami poudarjeno, ostalo besedilo z malimi tiskanimi črkami, nepoudarjeno.
 • Povzetek: do 220 besed.

Navedete le ključno literaturo (največ 5). Za citiranje in navajanje virov uporabljajte 6. verzijo standarda APA.

Primer zgleda plakata

 

 

 

Video sekcija

Na letošnji konferenci bo potekala tudi video sekcija, kjer bodo predavatelji v desetih minutah lahko svoj prispevek (strokovni ali znanstveni) prestavili s pomočjo video materiala. Znanstveni prispevek v video sekciji naj bo predstavljen v angleškem jeziku, strokovni prispevek pa v slovenskem ali angleškem jeziku. Na dan predstavitve predavatelj poskrbi glede na posredovana navodila, da pravočasno preveri delovanje video predstavitve. Posnetek, ki naj ne bo daljši od 5 minut in naj bo oblikovan v primernem formatu (.MOV, .MP4 ali .MPEG).